Mẹ Con
Phú đắc: Mẹ ơi con muốn lấy chồng
              Con ơi, mẹ cũng một lòng như con.
Nỗi niềm tâm sự mẹ con ta, 
Con vẫn xuân xanh, mẹ chửa già. 
Thưa mẹ, con mong Uyên có lứa, 
Ừ con, mẹ muốn Cúc thêm hoa. 
Thân con tưởng độ đào đương mởn, 
Tóc mẹ xem chừng tuyết chửa pha. 
Tình mẹ con ta ai biết nhỉ, 
Đêm đêm thơ thẩn bóng trăng tà. 

Chu Hoành