Bạn Đến Nhà .

(Nhại theo thơ của Nguyễn Khuyến)  

Đã bấy lâu nay, bác đến nhà,  
Đồ trong tủ lạnh đá chưa ra,  
Trà ngon mấy gói con thu hết,  
Rượu quý đôi bình uống vợ la.  
Cà phê saün đó không người chế,  
Thuốc lá còn đây sợ khói nhà.  
Bác đến thăm tôi tình cố quận,  
Quản chi không rượu với không trà.  

Lê Hoài Quốc