"Font" Việt Trên "Email"

Bài của Trương Ngọc Diệp

I- Ứùng dụng VPSKeys và WVN7TO8 vào các nhóm font VNI, VNU, VPS và VISCII:

A- Để ta có thể đánh chữ Việt theo một tiêu chuẩn font, tức là một trong bốn loại kể trên, VPSKeys sẽ  phiên dịch keyboard input ( xin xem phần  sử dụng VPSKeys ở đoạn sau) sang nhóm phon tương ứng. Ví dụ: Ta chọn nhóm VNI. VPSKeys sẽ được set up cho VNI. Trên font list, ta chọn, ví dụ , Tahoma, size 12.
     Ghi chú:
1- Khi cần đánh chữ Việt trên Windows  phải set up VPSKeys cho phùhợp với font Việt ta chọn;
2- Khi ứng dụng các nhu liệu hoán chuyển nêu trên vào E-mail, cần phân biệt khi đánh chữ Việt:
     - cho Juno: chỉ cần vận dụng VIQR, WVN7TO8 và Options của Juno để chọn font VISCII và VPS; (VPSKeys không cần thiết nếu không cần đến VNI, VNU, VISCII và VPS. Nếu dùøùng VPSKeys để đánh thẳng trên Juno thì  không nên ngạc nhiên nếu dấu hiện lên chậm, có khi phải dùng key backspace);
     - cho các E-mail Server khác: cần attachment (dùng VPSKeys trên Windows, xong copy rồi paste sang email + attachment).

B- Có một khác biệt trong quá trình triển khai tiêu chuẩn VIQR. Thoạt tiên VIQR không nhằm tạo riêng cho mình một loại font Việt nào. VIQR trong suốt qua các hệ thống email. Nhưng rồi cũng có tác giả viết nhu liệu hoán chuyển - để đọc và in - VIQR sang nhóm  font VPS. Công việc hoán chuyển đó thành công và có yêu cầu hoán chuyển VIQR sang  cả VISCII. Do đó, ngày nay vói nhu liệu WVN7TO8 ta có thể hoán chuyển VIQR sang VPS và VISCII, rấùt thích hợp cho email.
 

 

II- Sử dụng VPSKeys / Version 3.0:

Tổng quát: - VPSKeys cho phép ta chọn lựa các  nhóm font Việt khi đánh máy. Các nhóm font  đó là: VNI, VNU, VISCII và VPS. [Lẽ tất nhiên với VIQR ta sẽ dùng WVN7TO8, với nhóm font VISCII và VPS  được tự động huy động bởi nhu liệu này. Ta cũng có thể tự chọn font trong nhóm VISCII và VPS với điều kiện WVN7TO8 được set ở dạng NonAuto].

Mô tả: - Trên Window, VPSKeys/Version 3.0 được set với Cách Đánh Việt Nam ta sẽ thấy ở phía mặt một cột gồm 5 nút:
                   1- <OK>
                   2- <NGƯNG>
                   3- <GIÚP ĐỠ>
                   4- <BIÊN SOẠN>
                   5- <SỬA NÚT DẤU>
Ta cần nhận nút số 5 Sửa Nút Dấu. Ta thấy hiện ra trên màn ảnh một window khác có tên:
                VPSKeys 3.0: Configuration
    <Sửa Bảng Mã>:  VNI (ví dụ)    <Nút chọn>
    <Chọn Nút>      X Thường         _ Mệnh Lệnh
        á     à      ả      ã      ạ      â      ơ     ă    đ
        1     2     3       4      5      6      7     8     9
                           Nút Thoát  \
            X   Đánh dấu đôi  [  aa --> ă  ]

Sử dụng VPSKeys: - Ví dụ trên đây cho thấy VPSKeys đã được set cho VNI với Nút Dấu  được mô tả ở phần configuration. Với configuration trên, bạn không cần bận tâm nữa về nút dấu. Bốn nhóm font Việt (VNI, VNU, VISCII và VPS) không cần sửa nút dấu mỗi lần đổi , ta chỉ  cần nhấn nút NÚT CHỌN (nhóm font) là xong. Sau khi  nhóm font được thay đổi, ví dụ VISCII, ta sẽ thấy 2 ô :<THAY ĐỒI> và <KHÔNG>. Nhấn nút  ở ô <THAY ĐỒI> và  nhấn nút <OK>. Ta sẽ tự động trở lại window VPSKeys / Version 3.0. Nhấn nút <OK> . Thế là ta đã set xong một nhóm font để dùng.

III-Bảng kê các nhóm và loại font Việt thường dùng và tiêu chuẩn VIQR:

1- NHÓM VNI: Tahoma 12 : Chữ đẹp, dễ đọc. THĐL thường dùng trên Juno ( đọc trực tiếp bằng cách set up Options/VNI) và các provider khác (theo dạng MIME Format). Cùng loại VNI:Tahoma,VNI-Internet Mail,Tahoma.

2- NHÓM VNU: VNFriz 12 : Chữ đẹp, dễ đọc.Tuy nhiên, font này có bản quyền không được tự do sử dụng. THĐL thường đọc văn bản của người gởi bằng VNU hợp pháp. Để đọc  trực tiếp VNU trên Juno, xin xem VNI ở trên. Cùng loại VNU: VNFritzH, VNAristoteH, VNBrushH, VNChanceH, VNHelvetins.

3- NHÓM VISCII: U Hoài 1.1 cỡ 12 : Tương đương về chất lượng với VNI. Cũng như với VNI, không có giới hạn sử dụng vì vấn đề bản quyền. [Nhu liệu WVN7TO8 cho phép đổi VIQR qua VISCII (để đọc và in) một cách dễ dàng, do đó rất tiện lợi cho THĐL chuyên dùng VIQR.] Cùng loại VISCII: Ánh Minh, Heo May, Hoàng Yến, Minh Quân, Phương Thảo, Tha Hương, các font bắt đầu bằng VI.

4- NHÓM VPS: VPSLongAn 12: Dễ đọc, có chất lượng tương đương với các loại chữ nêu trên. Cùng với VISCII, hoán chuyển dễ dàng từ VIQR bằng nhu liệu WVN7TO8 để đọc và in. Cũng có thể dùng phương tiện này để kiểm tra khi đánh chữ. Rất tiện lợi cho THĐL chuyên dùng VIQR. Cùng loại VPS: Các loại font bắt đầu bằng VPS.

5- NHÓM VIQR: Sau cùng là VIQR thông dụng nhất trong việc trao đổi e-mail . THĐL càng dùng nó, càng thấy tiện lợi.

IV- Sử dụng WVN7TO8 (Duyệt, đánh, đọc, và in):

Tổng quát: - WVN7TO8 cho phép ta hoán chuyển tiêu chuẩn VIQR sang nhóm font VISCII và VPS. Ở mode Auto, nhu liệu này sẽ cho 2 loại font saün có. Ở mode NonAuto, ta có thể chọn font
trong 2 nhóm VISCII và VPS tại Options của Juno  hoặc Format / Font của Windows.

Mô tả: - Trên window <Display VIQR as VISCII/VPS 1.0 for Win>, ta thấy:
  X  Enable converting <About>
  _ Auto change to VN font when needed <Small>
  X Always on top in small wind mode < Save >
  _  VISCII encoding X VPS encoding <Exit>

Set up: - Dấu X trên các ô trong window trên là một ví dụ về set up trong đó dạng hoán chuyển từ VIQR qua VPS được chọn. Cột About v.v. không liên quan gì đến set up ở phần bên trái, Khi nhấn nút  Small  ta có một window nhỏ như sau:             < WVN7TO8 1.0>
    <Enable/ Disable>  <Auto/ NonAuto>  <Exit>
Window nhỏ này rất tiện lợi, ta cần để nó ở một góc trang để tiện sử dụng.

Sử dụng: - Ví dụ ta vẫn muốn dùng VPS như set up trên đã chỉ. Bây giờ ta sử dụng small window  WVN7TO8. [Sau khi từ window lớn Display VIQR as VISCII/ VPS 1.0 for Win  ta nhấn nút Small]. Trên window nhỏ, ta set NonAuto nhờ đó ta có thể chọn font trong nhóm VPS bằng Juno Options ( ví dụ như thế ). Tạm thời ta chọn Disable mode. Để bắt đầu, ta đánh theo tiêu chuẩn VIQR một dòng. Chuyển qua Enable mode, ta đọc font Việt VPS để kiểm tra spelling. Xong ta trở lại Disable mode. [Xin lưu ý, đây là giai đoạn đầu của việc lượng giá WVN7TO8. Sau đó, khi ta quen rồi việc sử dụng sẽ linh động hơn và nhanh hơn rất nhiều.] Lẽ tất nhiên, khi đọc bản văn từ e-mail bằng VIQR, ta chỉ cần set Enable mode một lần mà thôi.

Lưu ý:- Chúng tôi có thử đánh theo VIQR trên Windows để về sau paste qua Juno (chỉ là một trong những ứng dụng vào e-mail) thì thấy WVN7TO8 rất hữu hiệu. Mong THĐL có nhiều ứng dụng khác, như trên e-mail server khác.

Phê bình:- Mong THĐL góp ý, phê bình quyển "Sổ tay" này để nó  được chính xác và hữu hiệu hơn. Xin cám ơn.

Trương Ngọc Diệp