P  H    N    Ư  U
Trong một năm vừa qua 
chúng tôi nhận được các tin buồn sau đây : 
 

 - Cụ Bà Nhạc mẫu thân hữu Nguyễn Phan Anh, thất lộc tại Sài gòn, Việt nam
- Cụ Oâng Thân phụ các thân hữu Nguyễn Thị Cúc va` Nguyễn Thị Hương,  cũng là Nhạc phụ các thân hữu Nguyễn Văn Di và Nguyễn Văn Hạnh Phúc,  thất lộc tại Sài gòn, Việt nam
 - Cụ Ông Nhạc phụ thân hữu Từ Mạnh Khang, thất lộc tại California, Hoa kỳ
- Cụ Bà Nhạc mẫu thân hữu Trần Văn An, thất lộc tại California, Hoa kỳ
 - Cụ Ông Nhạc phụ thân hữu Nguyễn Trọng Cảnh, thất lộc tại California, Hoa kỳ
- Cụ Bà Thân mẫu thân hữu Nguyễn Xuân Trường, thất lộc tại Pennsylvania, Hoa kỳ
- Cụ Bà Nhạc mẫu thân hữu Hoàng Gia Thụy, thất lộc tại California, Hoa kỳ
 - Cụ Bà Thân mẫu thân hữu Ngô Đức Huấn, thất lộc tại Sài gòn, Việt nam
- Cụ Ông Thân phụ thân hữu Đinh Quốc Bảo, thất lộc tại Victoria, Uùc đại lợi
 - Cụ Ông Thân phụ thân hữu Bùi Thọ Tiếng, thất lộc tại Texas, Hoa kỳ
- Cụ Bà Nhạc mẫu thân hữu Phạm Huy Thịnh, thất lộc tại Paris, Pháp
 - Cụ Bà Thân mẫu thân hữu Nguyễn Đăng Phát, thất lộc tại Texas, Hoa kỳ
- Cụ Bà Nhạc mẫu thân hữu Nguyễn Khắc Cần, thất lộc tại Florida, Hoa kỳ
- Cụ Bà Nhũ mẫu thân hữu Trần Thanh Long, thất lộc tại Paris, Pháp
- Cụ Bà Hiền nội thân hữu Chu Hoành,   cũng là Nhạc mẫu thân hữu Tôn Thất Hoằng, thất lộc tại California, Hoa kỳ
 - Hiền nội thân hữu Nguyễn Hữu Minh, mất tại New York, Hoa kỳ
 - Bào tỉ thân hữu Nguyễn Xuân Mỹ, mất tại Texas, Hoa kỳ
 - Thân hữu Nguyễn Ngọc Út, mất tại California, Hoa kỳ
 - Thân hữu Nguyễn Xuyên, mất tại California, Hoa kỳ
 - Thân hữu Trương Văn Túc, mất tại Sài gòn, Việt nam
 

Toàn thể Thân hữu Điện lực Việt nam Hải ngoại
thành kính phân ưu cùng các thân hữu ghi trên và gia đình,
và cầu chúc linh hồn những người quá cố
sớm về nơi yên nghỉ đời đời.