Nhớ Cha

Nhớ thuở nào cha còn hiện hữu
Ở thế gian ngôn ngữ trái tim vàng
Dạy dỗ con nên người hiếu đạo
Đạo vợ chồng như tình nghĩa anh em
Đạo làm con tình cha như núi
Nghĩa của mẹ như nước trong nguồn.
Nhưng bây giờ cha không còn nữa
Thế gian này như vỡ nát tan hoang
Như lòng con ngày đêm kiệt xác
Lời cha hiền vang động đến tâm cang.
Cha như ánh đèn sáng soi cuộc sống
Cho chúng con và luôn cả mẹ già
Thầm nhủ thay bóng cha già đã khuất
Đời chúng con như con đường đứt đoạn.
Nhưng lạy người hãy xin người phù hộ
Cho mẹ già an thọ mãi ngàn sau
Để thay người tạo giữ Đoàn Huỳnh tộc
Cho đời chúng con đi trọn nẻo đường trần.

Đoàn Tùng Thiện

(Con trai của cố TH ĐT Lộc)