P H Â N Ư U
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Trong một năm vừa qua
chúng tôi nhận được các tin buồn sau đây :

- Cụ Bà Thân mẫu thân hữu Nguyễn Văn Sáng (Pháp), thất lộc tại Sài gòn, Việt nam
- Cụ Bà Nhạc mẫu thân hữu Nguyễn Văn Sáng (Pháp), thất lộc tại Sài gòn, Việt nam
- Cụ Ông Thân phụ thân hữu Nguyễn Ngọc Cương (Florida), thất lộc tại California, Hoa kỳ
- Cụ Ông Nhạc phụ thân hữu Đinh Văn Quí (Úc), thất lộc tại Sài gòn, Việt nam
- Cụ Bà Nhạc mẫu thân hữu Ngô Đức Huấn (New Jersey), thất lộc tại Massachusetts, Hoa kỳ
- Cụ Bà Thân mẫu thân hữu Nguyễn Ngọc Quế (Pháp), thất lộc tại Sài gòn, Việt nam
- Cụ Bà Thân mẫu thân hữu Bửu Khảm (Ontario), thất lộc tại Toronto, Gia nã đại
- Cụ Bà Nhạc mẫu thân hữu Bửu Khảm (Ontario), thất lộc tại California, Hoa kỳ
- Cụ Bà Nhạc mẫu thân hữu Lâm Văn Xừng (Pennsylvania), thất lộc tại Pennsylvania, Hoa kỳ
- Cụ Ông Nhạc phụ thân hữu Phí Minh Tâm (California), thất lộc tại California, Hoa kỳ
- Cụ Ông Nhạc phụ thân hữu Đào Kim Quan (Úc), thất lộc tại Sydney, Úc đại lợi
- Cụ Ông Thân phụ thân hữu Nguyễn Công Thuần (New York), thất lộc tại Nha trang, Việt nam
- Cụ Bà Thân mẫu thân hữu Nguyễn Thị Hà (Florida), cũng là Nhạc mẫu thân hữu Nguyễn Ngọc Lợi, thất lộc tại Florida, Hoa kỳ
- Cụ Ông Thân phụ thân hữu Đặng Thị Ngọc Ánh (California), cũng là Nhạc phụ thân hữu Nguyễn Cường Việt, thất lộc tại California, Hoa kỳ
- Cụ Ông Thân phụ thân hữu Nguyễn Quốc Khánh (Texas), thất lộc tại Texas, Hoa kỳ
- Cụ Ông Nhạc phụ thân hữu Đinh Viết Lễ (Texas), thất lộc tại Texas, Hoa kỳ
- Cụ Bà Nhạc mẫu thân hữu Phan Cung Kỉnh (Texas), thất lộc tại Sài gòn, Việt nam
- Cụ Bà Bào tỉ thân hữu Ngô Đức Huấn (New Jersey), mất tại Sài gòn, Việt nam
- Bào huynh thân hữu Nguyễn Sáu (California), mất tại California, Hoa kỳ
- Bào huynh thân hữu Nguyễn Thị Hà (Florida), mất tại Florida, Hoa kỳ
- Bào đệ nội tướng thân hữu Nguyễn Công Chánh (California), mất tại Bảo lộc, Việt nam
- Thân hữu Trang Văn Chính, mất tại Virginia, Hoa kỳ
- Thân hữu Dương Thiệu Hiểu, mất tại Montreal, Gia nã đại
- Thân hữu Văn Đình Hưng, mất tại Sài gòn, Việt nam
- Thân hữu Trần Văn Khích, mất tại Sài gòn, Việt nam

Toàn thể Thân hữu Điện lực Việt nam Hải ngoại
thành kính phân ưu cùng các thân hữu ghi trên và gia đình,
và cầu chúc linh hồn những người quá cố
sớm về nơi yên nghỉ đời đời.