Mừng Lễ Kim Hôn

Anh Chị Nguyễn Hàn Tý

Bảy mươi tuổi ngày nay chẳng khó,

Nhưng kim hôn nào có dễ đâu.

Ông Bà từ trước đến sau,

Giữ gìn gia đạo, đẹp câu xướng tùy.

Bà Thượng Phúc, Ông thì Kim Lũ,

Ðất Hà Ðông quê cũ nhớ hoài,

Giờ đây, sáu gái, hai trai,

Ðều thành gia thất đông vui cửa nhà.

Ngoại, mười một ríu ra ríu rít,

Cháu nội năm quấn quít líu lo.

Về già, ở đất tự do,

Mừng thêm sức khỏe Trời cho vững vàng.

Dù chẳng dám cao sang quyền quý,

Cũng học theo nghĩa lý cổ truyền,

Sống sao có dưới có trên,

Gắng công đắp móng, xây nền Việt Nam.

Chỉ mong mỏi học làm điều phải,

Cuộc bể dâu từng trải bao phen,

Gần xa bè bạn ngợi khen,

Cuộc đời thế đã thần tiên lắm rồi.

Hà Thượng Nhân

LTS: TH NH Tý năm nay đã ngoài tuổi "thất thập cổ lai hy". Mùa thu năm 2000, trong buổi tiệc mừng kim hôn (50 năm thành hôn) của anh chị NH Tý ở Bắc Cali, thi sĩ Hà ThượngNhân đã làm tặng anh chị NH Tý bài thơ trên đây.