PHÂNƯU

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Trong một năm vừa qua

chúng tôi nhận được các tin buồn sau đây :

- Cụ Ông Thân phụ Thân hữu Trần Ngọc Minh (Texas), thất lộc tại Texas, Hoa kỳ, 11/2000

- Cụ Bà Thân mẫu Thân hữu Ðỗ Văn Tùng (British Columbia, CAN), 

thất lộc tại Huế, Việt nam, 01/2001

- Cụ Bà Thân mẫu Thân hữu Nguyễn Hồng Xuyên (California),
thất lộc tại California, Hoa kỳ, 02/2001

- Cụ Bà Nhạc mẫu Thân hữu Nguyễn Minh Châu (California),
thất lộc tại California, Hoa kỳ, 03/2001 

- Cụ Bà Thân mẫu Thân hữu Bùi Trọng Cường (Queensland, AUS),
thất lộc tại Queensland, Úc đại lợi, 05/2001

- Cụ Bà Thân mẫu Thân hữu Lê Thị Năm, cũng là 

Nhạc mẫu Thân hữu Lê Văn Lợi (Ontario, CAN),cũng là

Bào tỉ Phu nhân Thân hữu Hồ Tấn Phát (Oregon),thất lộc tại Paris, Pháp, 07/2001

- Cụ Ông Thân phụ Thân hữu Ðào Hữu Hạnh (California),

thất lộc tại California, Hoa kỳ, 09/2001

- Cụ Ông Thân phụ Thân hữu Ðinh Công Nghĩa (California),

thất lộc tại Sài gòn, Việt nam, 10/2001

- Cụ Bà Bào tỉ Thân hữu Nguyễn Văn Dậu (California), thất lộc tại Paris, Pháp, 03/2001

- Cụ Ông Bào huynh Thân hữu Huỳnh Bá Thế (Ratingen, Ðức), thất lộc tại Ðức, 01/2001

- Thân hữu Vĩnh Kỳ, mất tại Texas, Hoa kỳ, 04/2001

- Thân hữu Chung Quang Thắng, mất tại Paris, Pháp, 05/2001

- Thân hữu Trịnh Kim Khôn, mất tại California, Hoa kỳ, 05/2001

- Thân hữu Hà Thanh Bạch, mất tại Texas, Hoa kỳ, 07/2001

- Thân hữu Phan Tấn Hải, mất tại Texas, Hoa kỳ, 09/2001

Toàn thể Thân hữu Ðiện lực Việt nam Hải ngoại

thành kính phân ưu cùng các thân hữu ghi trên và gia đình,

và cầu nguyện linh hồn những người quá cố

sớm về nơi yên nghỉ đời đời.