TIỀN KHỞI

Mộ Xuân Qui Cố Sơn Thảo Đường      Chiều Xuân Về Lều Tranh Ở Núi Cũ

Dịch nguyên thể:

Xóm núi xuân tàn chim vắng bóng

Tân Di hoa hết hạnh hoa già.

Thương thay khóm trúc bên song ấy

Vẫn một màu xanh đứng đợi ta.

Dịch thể lục bát:

Cốc khẩu xuân tàn hoàng điểu hi           Xuân tàn xóm núi chim đi

Tân Di hoa tận, hạnh hoa phi                        Tác tan hoa hạnh, Tân Di hoa già.

Thủy lân u trúc sơn song hạ                        Bên song khóm trúc la đà

Bất cải thanh âm đãi ngã qui                    Màu xanh chẳng đổi đợi ta buổi về.

 

CỐ HUỐNG

Ức Phiên Dương Cựu Du                           Nhớ Trước Kia Chơi Ở Thành Phiên Dương

Dịch nguyên thể:

Trời Nam nhớ khôn nguôi

Bến Giang Nam lòng hướng

Khách Sở ruột rối bời

Trái phong rơi trăng sáng.

 

Dịch thể lục bát:

Du du Nam quốc ti                                           Trời Nam dạ nhớ khôn nguôi

Dạ hướng Giang Nam bạc                              Bến Giang Nam để thuyền xuôi hướng về.

Sở khách đoạn trường thì                             Đoạn trường khách Sở đau tê

Minh nguyệt phong tử lạc                               Trái phong trăng sáng nghe nhè nhẹ rơi.

 

TRƯƠNG TỊCH

Lương Châu Từ                                            Bài Hát Lương Châu

Dịch nguyên thể:

Cổ Trấn thành kia cổng mở rồi

Hồ binh luẩn quẩn lượn quanh đồi

Biên cương tuần thú thường đi sớm

Muốn hỏi tin nhà chẳng thấy ai.

Dịch thể lục bát:

Cổ Trấn thành môn bạch tích khai            Cổng thành Cổ Trấn mở rồi

Hồ binh vãng vãng bạng sa đôi                 Hồ binh lảng vảng quanh đồi cát xa

Tuần biên sử khách hành ưng tảo          Không ai để hỏi tin nhà

Dục vấn bình an vô sứ lai.                           Biên cương tuần thú sớm đà ra đi.

 

Thu Tứ                                                             Ý Mùa Thu

Dịch nguyên thể:

Thành Lạc Dương sầu nổi gió thu

Thăm nhà muôn ý gửi vào thư.

Vội vàng những ngại lời không hết

Người sắp lên đường, lại bóc ra.

 

Dịch thể lục bát:

Lạc Dương thành lý kiến thu phong             Lạc Dương nổi trận thu phong

Dục tác gia thư ý vạn trùng                         Tình quê khôn gửi trọn trong thư nhà.

Phục khủng thông thông thuyết bất tận Gắn rồi thư lại mở ra

Hành nhân lâm phát hựu khai phong.        Người đi hãy đợi, thư đà còn thêm.

 

NGUYÊN CHẨN

Văn Bạch Lạc Thiên                                   Nghe Bạch Lạc Thiên (1)  Giáng Làm

Tả Giáng Giang Châu Tư Mã                  Tư Mã GiangChâu

Dịch nguyên thể:

Đêm khuya leo lét ngọn đèn tàn

Nghe bác đi đày đất Cửu giang

Đau tưởng chết tôi kinh trổi dậy

Gió mưa song lạnh lọt sầu thương.

Dịch thể lục bát:

Tàn đăng vô diễm ảnh đồng đồng        Đèn tàn leo lét lung linh

Thử tịch văn quân trích Cửu Giang           Cửu giang tin bác chẳng lành đày sao.

Thùy tử bệnh trung kinh tọa khởi                Vùng kinh dậy lúc đang đau

Ám phong xuy vũ nhập hàn song              Gió mưa lạnh lẽo lọt vào song thưa.

                                           Chú thích:(1): Tên tự của Bạch Cư Dị, bạn thân Nguyên Chẩn.

 

Đắc Lạc Thiên Thư                                      Nhận Được Thư Của Lạc Thiên

Dịch nguyên thể:

Thấm lệ thư xa lúc tới tay

Vợ kinh, con khóc hỏi gì đây?

Tấm thường chẳng tỉnh, từng như thế

Huống bác Giang Châu kiếp bị đày.

Dịch thể lục bát:

Viễn tín nhập môn tiên hữu lệ                 Thư xa thấm lệ chuyền tay

Thê kình nữ khốc vấn hà vi                       Vợ gào, con khóc chuyện này là sao?

Tầm thường bất tỉnh tằng như thử          Thường mê muội, chẳng tài cao

Ưng thị Giang Châu Tư Mã thư                     Huống thư Tư Mã Giang Châu gửi về.

 

ĐỖ MỤC

Qui Gia                                                              Về Nhà

Dịch nguyên thể:

Trẻ thơ níu áo hỏi:

Ông vắng nhà sao lâu?

Cùng ai tranh năm tháng

Về khi đã bạc đầu.

Dịch thể lục bát:

Trĩ tử khiên y vấn                                         Trẻ thơ níu áo hỏi: Ông

Qui gia hà thái trì?                                          Sao ông sống kiếp bình bồng quá lâu?

Cộng thùy tranh tuế nguyệt                        Cùng ai năm tháng gì đâu

Doanh đắc mấn như ti!                                   Về khi lãi được mái đầu bạc phơ.

 

TRẦN NGỌC LAN

Ký Phu                                                             Gửi Cho Chồng

Dịch nguyên thể:

Chàng trấn biên cương, thiếp tại Ngô

Gió tây thổi lạnh thiếp âu lo

Một hàng thư tín ngàn hàng lệ

Rét tới bên chàng, áo tới chưa?

Dịch thể lục bát:

 

Phu thú biên cương thiếp tại Ngô               Kẻ biên thùy, kẻ ởNgô

Tây phong xuy thiếp, thiếp ưu phu                Gió tây thổi lạnh thiếp lo cho chàng.

Nhất hàng thư tín thiên hàng lệ                 Một hàng thư, lệ ngàn hàng

Hàn đáo quân biên, y đáo vô?                Bên chàng lạnh đến ngự hàn tới chưa?

HỨA HỒN

Tái Hạ Khúc                                                 Khúc Biên Ải

Dịch nguyên thể:

Sau trận Tang Can ấy

Tần binh nửa chết rồi.

Sáng nay thư vẫn lại

Áo rét cùng tới nơi.

Dịch thể lục bát:

 

Dạ chiến Tang Càn bắc                              Tang Can trận đánh đêm qua

Tần binh bán bất qui                                     Quân Tần một nửa quê xưa hết về.

Triêu lai hữu hương tín                                    Sáng nay vẫn thấy đề huề

Do tự ký hàn y!                                               Thư cùng với mảnh tàn y tới rồi.

LÝ TẦÀN

Độ Hán Giang                                                       Qua Sông Hán

  Dịch nguyên thể:

                                                               Tin thư ngoài lĩnh dứt

                    Đông hết xuân lại sang

                    Gần quê càng kinh khiếp

                    Chẳng dám hỏi người làng.

                    Dịch thể lục bát:

Lĩnh ngoại âm thư tuyệt                                Tin thư ngoài lĩnh tuyệt không

Kinh đông phục lập xuân                             Xuân sang tiếp nối mùa đông đã tàn.

Cận hương tình cánh khiếp                           Gần quê ví gặp người làng

Bất cảm vấn lai nhân!                                Lặng im nào dám đôi đường hỏi thăm.

 

VY TRANG

Đông Dương Tửu Gia                                  Tặng Thơ Giã Biệt Nhau       

Tặng Biệt                                                       Ở Quán Rượu Đông Dương

              Dịch nguyên thể:

             Chân trời vừa mới tự thương thân

             Đã lại chân trời biệt cố nhân

             Mai sớm năm canh trăng điếm lẻ

             Tỉnh say đâu cũng lệ đầm khăn.

              Dịch thể lục bát:

Thiên nhai phương thán dị hương thân        Chân trời vừa mới thương thân

Hựu hướng thiên nhai biệt cố nhân          Chân trời lại biệt cố nhân nữa rồi.

Minh nhật ngũ canh cô điếm nguyệt        Năm canh quán trọ trăng soi

Túy tinh hà xứ các chiêm cân.               Tỉnh say đâu cũng đầy vơi lệ sầu.

 

KIM XƯƠNG TỰ

Y Châu Ca                                                       Bài Hát Y Châu

                    Dịch nguyên thể:

                   Xin đuổi cái hoàng oanh

                   Líu lo hót trên cành

                   Để em tan giấc mộng

                   Khôn tới Liêu Tây thành

                   Dịch thể lục bát:

Đả khởi hoàng oanh nhi                                Làm ơn đuổi cái hoàng oanh

Mạc giao chi thượng đề                                   Líu lo nó hót trên cành mãi sao

Đề thời kinh thiếp mộng                              Xui em tan giấc mộng đào

Bất đắc đáo Liêu Tê!                                Liệu Tây thành hết lối vào thăm ai.

VÔ DANH THỊÏ

Tạp Thi                                                              Thơ Vặt

    Dịch nguyên thể:

   Cỏ xanh hàn thực lạnh mưa rơi

   Sóng lúa mênh mông đê liễu tươi

   Đất khách thương ai lưu lạc mãi

   Còn kêu chi nữa đỗ quyên ơi!

   

     Dịch thể lục bát:

Cận hàn thực vũ thảo thê thê                Cỏ xanh hàn thực mưa tuôn

Trước mạch miêu phong liễu ánh đê       Mênh mông sóng lúa liễu rờn biếc xanh

Đẳng thị hữu gia, qui vị đắc                        Thương ai đất khách quẩn quanh

Đỗ quyên hưu hướng nhĩ biên đề!           Cuốc ơi! gia giả sao đành cứ kêu.