P  H   N    Ư  U

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Trong một năm vừa qua

chúng tôi nhận được các tin buồn sau đây :

 

- Cụ Bà Thân mẫu Thân hữu Phí Minh Tâm (California), thất lộc tại Sài gòn, Việt nam, 11/2001

- Cụ Ông Thân phụ Thân hữu Ngô Duy Đức (Washington), thất lộc tại Aix-en-Provence, Pháp, 12/2001

- Cụ Bà Bào tỉ Thân hữu Nguyễn Văn Dậu (California),  thất lộc tại Paris, Pháp, 1/2002
- Cụ Ông Nhạc phụ Thân hữu Nguyễn Thị Song Hương (Victoria, AUS), thất lộc tại Sydney, NSW, Úc đại lợi, 6/2002

- Cụ Bà Nhạc mẫu Thân hữu Trần Văn Đạt (New Brunswick, CAN),  thất lộc tại Portland, OR, Hoa kỳ, 7/2002

- Cụ Ông Thân phụ Thân hữu Chung Phước Thành (Massachusetts), thất lộc tại Boston, MA, Hoa kỳ, 7/2002

- Cụ Ông Thân phụ Thân hữu Lữ Châu Hùng (Virginia),  thất lộc tại Houston, TX, Hoa kỳ, 8/2002

- Cụ Ông Nhạc phụ Thân hữu Nguyễn Hoàng Nghĩa (California), thất lộc tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 8/2002

- Cụ Ông Nhạc phụ Thân hữu Trình Hữu Dục (California), thất lộc tại Orange County, CA, Hoa kỳ, 10/2002

- Cụ Bà Thân mẫu Thân hữu Nguyễn Minh Châu (California), thất lộc tại Orange County, CA, Hoa kỳ, 10/2002

- Phu quân Thân hữu Nguyễn Thị Kim Loan (Victoria, AUS), mất tại Melbourne, VIC, Úc đại lợi, 9/2002

- Bào đệ Thân hữu Võ Văn Thanh (Virginia), mất tại Pittsburgh, PA, Hoa kỳ, 10/2002

- Thân hữu Lê Chí Trường (Virginia), mất tại Burke, VA, Hoa kỳ, 11/2001

- Thân hữu Lê Trực (Victoria, AUS), mất tại Melbourne, VIC, Úc đại lợi, 11/2001

- Thân hữu Chu Hoành (California), mất tại Sài gòn, Việt nam, 6/2002

- Thân hữu Đinh Quang Chiêu (Antony, FRA),  cũng là thân phụ Thân hữu 
   Đinh Quang Sĩ (California) và là nhạc phụ Thân hữu Khương Hữu Điểu (California),  thất lộc tại Antony, Pháp, 10/2002

 

Toàn thể Thân hữu Điện lực Việt nam Hải ngoại

thành kính phân ưu cùng các thân hữu ghi trên và gia đình,

và cầu nguyện linh hồn những người quá cố

sớm về nơi yên nghỉ đời đời.