Xin ghi nhận và cảm tạ các thân hữu đã đóng góp phần hình ảnh sinh hoạt kỳ này:
PH Bình, TT Cang, PL Cảnh, HM Cần, NS Chính, NI Chúc, V Cổn, NV Di, TH Dục, NT Dzũng, VĐ Hoàn, LC Huấn, NQ Hữu, LTC Khanh, LK Minh, TV Minh, NI Chúc [TG Mỹ], HN Nga, HT Phát, TĐ Thanh, TD Thành, NT Thảo, NC Thuần, HTT Thủy, HG Thụy, TS Thực, PL Thượng, LD Trường, KV Tỷ, ĐP Viễn.

Hình ảnh sinh hoạt gồm 4 phần :