Một số hình ảnh Đại hội qua ống kính thân hữu.

Xin ghi nhận và cảm tạ các thân hữu và anh chị đã đóng góp hình ảnh để thực hiện trang này: PH Bình, PL Cảnh, BT Cường, NS Chính, PN Diệp, NT Dzũng, LC Huấn, NĐ Huấn, HT Phát, HG Thụy, BT Tiếng, anh HN Hậu, anh M Bộ, các cháu HT Bình, NH Trí và TH Vũ.

(Mời bấm vào từng album để coi)

Lời trần tình:
Tất cả hình ảnh và chú thích trên các trang này được trình bày trong mục đích thân hữu, mang tính chất kỷ niệm vui, hoàn toàn không có ý chỉ trích, châm biếm cá nhân. Nếu có điều gì quá trớn, xin các thân hữu email cho ban Phụ trách tại địa chỉ thdl.bpt@gmail.com.
Trong album "Chân dung thân hữu" nếu thân hữu có hình riêng đẹp hơn, cũng xin gửi về địa chỉ này.