THĐL Bắc California họp mặt Tân niên 20/02/2011 tại San Jose.
Rà mouse trên hình từng người để đọc tên.

Trở về trang Sinh Hoạt.

Bấm vào đây xem toàn bộ hình ảnh ngày họp mặt