THĐL Nam California họp mặt Tất niên 23/01/2011 tại Garden Grove.
Rà mouse trên hình từng người để đọc tên.

Trở về trang Sinh Hoạt.

Bấm vào đây xem toàn bộ hình ảnh ngày họp mặt