THĐL miền Đông Bắc Hoa Kỳ họp mặt đón TH Hồ Tấn Phát ngày 12/06/2011 tại Fallchurchs, VA.
Rà mouse trên hình từng người để đọc tên.

Trở về trang Sinh Hoạt.

Bấm vào đây xem hình trên Bản Tin Online.
Bấm vào đây xem slide show hình ảnh buổi họp mặt do TH Nguyễn Văn Di thực hiện