Trở về

TIN BUỒN

Trong năm 2011 chúng tôi đã nhận được những tin buồn sau đây:

Thân phụ thân hữu Phạm Thanh Đồng,
cũng là nhạc phụ thân hữu Nguyễn Thị Bạch Yến,
Cụ Ông Thomas Phạm Hữu Tình,

từ trần ngày 31 tháng 12, năm 2011 tại San Jose, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 89 tuổi.

Thân mẫu thân hữu Lê Văn Bảy,
Cụ Bà Trần Thị Chắc,

từ trần ngày 29 tháng 12, năm 2011 tại Việt Nam.
Hưởng đại thọ 98 tuổi.

Nhạc mẫu thân hữu Phan Như Diệp,
Bà Nguyễn Thị Bê,

từ trần ngày 20 tháng 12, năm 2011 tại Orange County, California, Hoa Kỳ,
Hưởng thọ 81 tuổi.

Thân hữu Nguyễn Xuân Thu,

từ trần ngày 10 tháng 11, năm 2011 tại Creteil, Pháp quốc.
Hưởng thọ 86 tuổi.

Ông Bùi Hữu Tuấn, nguyên Tổng trưởng Công chánh Việt Nam Cọng Hòa,
nguyên Tổng Giám đốc Điện lực Việt Nam.

từ trần ngày 02 tháng 11, năm 2011 tại Pháp quốc
Hưởng thọ 82 tuổi.

Nhạc mẫu thân hữu Trần Văn Dần,
Cụ Bà Phạm Thị Dòng,

từ trần tại Springvale, Victoria, Úc châu,
Hưởng đại thọ 93 tuổi.

Thân phụ thân hữu Trịnh Gia Mỹ, cũng là nhạc phụ thân hữu Nguyễn Ích Chúc
Ông Trịnh Toàn Khánh,

từ trần ngày 09 tháng 9, năm 2011 tại Orange County, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 83 tuổi.

Thân mẫu thân hữu Trần Đan Thanh,
Cụ Bà Quả Phụ Trần Văn Nhường, nhũ danh Lưu Thị Tân,

từ trần ngày 09 tháng 7, năm 2011 tại Adelaide, South Australia, Úc châu.
Hưởng đại thọ 101 tuổi.

Thân phụ thân hữu Nguyễn Xuân Mỹ,
Cụ Ông Nguyễn Xuân Cao,

từ trần ngày 03 tháng 7, năm 2011 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Hưởng đại thọ 97 tuổi.

Nhạc mẫu thân hữu Trương Sỹ Thực,
Cụ Bà Nguyễn Thị Hợi,

từ trần ngày 29 tháng 5, năm 2011 tạiMontréal, Quebec, Canada,
Hưởng thọ 89 tuổi.

Thân phụ thân hữu Ngô Quang Thọ,
Cụ Ông Ngô Văn Phú,

từ trần ngày 16 tháng 5, năm 2011 tại Sài Gòn, Việt Nam.
Hưởng đại thọ 91 tuổi.

Nội tướng thân hữu Lê Khắc Hiệp,
Bà Trần Tố Loan

từ trần ngày 27 tháng 4, năm 2011 tại Vancouver, BC, Canada,
Hưởng thọ 77 tuổi.

Thân mẫu thân hữu Phạm Duy Phơn,
Cụ Bà Maria Đỗ Thị Cúi,

từ trần ngày 27 tháng 3, năm 2011 tại Orange County, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 86 tuổi.

Thân mẫu thân hữu Nguyễn Giụ Hùng,
Cụ Bà Nguyễn Huy Giụ, nhũ danh Phạm Thị Hải,

từ trần ngày 18 tháng 3, năm 2011 tại Brea, miền Nam California, Hoa Kỳ.
Hưởng đại thọ 91 tuổi.

Thân mẫu các thân hữu
Phan Cung Kỉnh, Phan Ngươn Khoa và Phan Thị Kim Chung
Cụ Bà Phan Văn Chi, nhũ danh Nguyễn Thị Nghiệp

từ trần ngày 12 tháng 2, năm 2011 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Hưởng đại thọ 95 tuổi.

Toàn thể Thân hữu Điện lực Việt Nam Hải ngoại
thành kính phân ưu cùng tang gia
và cầu nguyện linh hồn những người quá cố
sớm về nơi an nghỉ đời đời.

Tin buồn trong năm 2010.